Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 13-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:36
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:47
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:28
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:24
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:06
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC3

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:29
Trường đấu CPC3

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC3

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC3

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu CPC3

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC3

Trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu CPC3

Trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:21
Trường đấu CPC3

Trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu CPC3

Trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:29
Trường đấu CPC3

Trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu CPC3

Trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:43
Trường đấu CPC3

Trận 52

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC3

Trận 53

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC3

Trận 54

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận 55

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 56

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC3

Trận 57

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:16
Trường đấu CPC3

Trận 58

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận 59

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC3

Trận 60

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC3

Trận 61

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC3

Trận 62

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC3

Trận 63

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC3