Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 30-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:37
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:49
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C