Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 19-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:29
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:52
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7C