Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 18-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:00
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:55
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:41
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:19
Trường đấu TH7A

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:35
Trường đấu TH7A

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:35
Trường đấu TH7A