Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 30-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu NN1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu NN1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu NN1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu NN1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu NN1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu NN1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu NN1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu NN1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu NN1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu NN1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu NN1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu NN1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu NN1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu NN1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu NN1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu NN1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu NN1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu NN1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu NN1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu NN1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu NN1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu NN1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu NN1

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu NN1

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu NN1

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu NN1

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu NN1

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu NN1

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu NN1

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu NN1

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu NN1

Trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu NN1

Trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:35
Trường đấu NN1

Trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu NN1

Trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu NN1

Trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu NN1

Trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1