Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 23-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu NN1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu NN1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu NN1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu NN1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:55
Trường đấu NN1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu NN1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu NN1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:55
Trường đấu NN1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu NN1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu NN1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu NN1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu NN1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu NN1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu NN1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu NN1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu NN1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu NN1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu NN1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu NN1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu NN1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu NN1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu NN1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu NN1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu NN1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:08:50
Trường đấu NN1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu NN1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:48
Trường đấu NN1

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu NN1

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu NN1

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu NN1

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu NN1

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu NN1

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu NN1

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu NN1

Trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu NN1

Trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu NN1