Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 18-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC5